Nauka

Drukuj

Wydział rozwija działalność edukacyjną i badania naukowe dotyczące związków między żywieniem a zdrowiem i jakością życia, w tym oceny produktów żywnościowych pod kątem prozdrowotnym, potrzeb i zachowań konsumentów odnośnie poziomu i jakości spożywanej żywności oraz usług gastronomicznych, a także ekonomiki gospodarstwa domowego i funkcjonowania rynku żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Poza współpracą z licznymi polskimi i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami (np. IUNS, EANS, FAO/WHO) przedstawiciele Wydziału są zaangażowani w działalność licznych organizacji pozarządowych, takich jak Komitet Żywienia Człowieka PAN, Komitet ds. Współpracy z IUNS, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, HINS-Polska, TERAZ POLSKA (w zakresie produktów żywnościowych), Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oraz biorą aktywny udział w upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka.

Przez 38 lat swojego istnienia Wydział wykształcił prawie 3400 absolwentów, w tym 1140 uzyskało tytuły inżyniera i 2260 mgr inż. Rada Wydziału nadała ponad 90 stopni doktora oraz 7 stopni doktora habilitowanego, a także przeprowadziła 4 postępowania o nadanie tytułu profesora.

 

Aktualny stan i perspektywy rozwoju Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z zagranicą - prezentację wygłoszoną na Senacie Akademickim SGGW 25 stycznia 2016 r. przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. Krystynę Gutkowską można pobrać tutaj.

 

Wydziałowe Seminaria Doktoranckie - grafik spotkań

Wydziałowe Seminaria Doktoranckie w semestrze letnim 2017 r. odbywać będą się w środy, o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału. 

Celem seminariów jest prezentacja postępów w realizacji pracy doktorskiej.
Wystąpienia będą oceniane przez Wydziałową Komisję, a uzyskane punkty będą wliczane do sprawozdań indywidualnych doktorantów i będą miały wpływ na przyznawanie stypendiów.

W poniższych załącznikach dostępne są regulamin oceny doktorantów oraz karta oceny, którą wypełniają poszczególni członkowie Komisji.

Regulamin - pobierz tutaj

Karta oceny - pobierz tutaj

Seminaria mają charakter otwarty - pobierz harmonogram

 


Konkurs na granty na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w 2017 roku

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu składania wniosku nie przekroczyły 35 roku życia - uczestnicy studiów doktoranckich (rok I, II, III i IV) oraz pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni. Warunkiem udziału w tegorocznym konkursie osób, które otrzymały granty w konkursie ubiegłorocznym, jest złożenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego do 30 marca 2017 r. Warunkiem udziału osób, które otrzymały granty we wcześniejszych konkursach jest przedstawienie publikacji z listy A lub B, prezentującej wyniki badań.

Należy złożyć Wniosek z Kalkulacją kosztów (bez podpisu Kwestora). Termin składania kompletnych wniosków do Kierowników Katedr – 19.05. 2017 r..

Zatwierdzona przez Radę Wydziału Komisja dokona oceny złożonych wniosków i podejmie decyzję o przyznaniu środków do dnia 24.05.2017 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek zadania badawczego

Kalkulacja kosztów