Wydział

Drukuj

W dniu 1 października 2019 r. Wydział nasz zmienił nazwę z dotychczas funkcjonującej (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) na Wydział Żywienia Człowieka. Wydział powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka i nauk konsumenckich, która stała się wzorem dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W chwili obecnej Wydział jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny, oraz badania naukowe koncentrują się na:

 • żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach,
 • optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń,
 • rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności
  i konkurencyjności producentów żywności,
 • kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności,
 • ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności.

 

Założycielem Wydziału i twórcą koncepcji nauczania w zakresie nauki o żywieniu człowieka jest Profesor Stanisław Berger.

Zgodnie z jego wizją, żywienie człowieka to dziedzina zajmująca się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji.

Wydział Żywienia Człowieka kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie człowieka i ocena żywności, Dietetyka oraz Gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim  stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wydział oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 4 rodzaje studiów podyplomowych. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2015/2016 to ponad 1600 osób, a liczbę absolwentów wszystkich form i stopni kształcenia szacuje się na ok. 4 tysiące.

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych na Wydziale mają nie tylko znaczący walor poznawczy, ale również utylitarny. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych WŻCz w ostatnich latach należą:

 • wykazanie, iż nadmierne spożycie żelaza hemowego zwiększa ryzyko udaru mózgu,
 • wykazanie korzystnego działania witamin przeciwutleniających w ochronie materiału genetycznego przed stresem oksydacyjnym spowodowanym zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz w zapobieganiu uszkodzeniom mięśni,
 • określenie optymalnego poziomu spożycia białka oraz znaczenia wybranych składników pokarmowych dla hamowania postępu uszkodzenia nerek u osób po przeszczepie nerek,
 • określenie skuteczności diety opartej na wyborze produktów o niskim indeksie glikemicznym w terapii otyłości,
 • opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych oraz podstaw komunikowania marketingowego w odniesieniu do tego rodzaju produktów.

 

Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach, kampaniach, akcjach i imprezach upowszechniających wiedzę o prawidłowym żywieniu wśród mieszkańców Warszawy i okolic, zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, jak również osób starszych.

Do najważniejszych działań popularyzujących prawidłowe żywienie należą:

 • Wszechnica Żywieniowa, jako unikalne w skali kraju przedsięwzięcie realizowane od 20 lat, w ramach której prowadzona jest edukacja w zakresie żywienia człowieka, przedstawiająca aktualne problemy żywieniowe oraz najnowsze osiągnięcia nauki.
 • Patronat merytoryczny nad Kampanią społeczną „Wiem, co jem” obejmującą wykłady, prelekcje, warsztaty dla dzieci i ich rodziców, wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz warsztaty dla intendentów placówek oświatowych (od 2006 roku), jak również nad Programem „Trzymaj formę”.
 • Wykłady, warsztaty, pokazy, badania, porady dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzone przez pracowników Wydziału, od 1997 roku, w ramach Festiwalu Nauki, zarówno w Warszawie, jak i mniejszych miejscowościach.
 • Organizacja, wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, corocznej szkoleniowo-dyskusyjnej konferencji „Fakty i fikcje w żywieniu człowieka”, poruszającej aktualne problemy dotyczące żywności oraz żywienia człowieka.
 • Patronat merytoryczny oraz realizacja projektów badawczo-edukacyjnych i dydaktycznych, tj.:

 

Odzwierciedleniem aktywności i wysokiej oceny działań Wydziału na polu edukacyjnym i popularyzatorskim jest uhonorowanie Wszechnicy Żywieniowej nagrodą Pro Polonia Opulenta oraz wyróżnienie jej medalem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.