Żywienie Człowieka i Gastronomia

Drukuj

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I GASTRONOMIA

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska159 C
02-776 Warszawa
budynek 32

Kierownik studiów: dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW

tel.: 22 59 37 140, e-mail: krystyna_rejman@sggw.edu.pl, pokój 1120 (1 piętro),

 

Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch

tel.: 22 59 37 004, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl , pokój A64 (parter),

Charakterystyka studiów:

Studia   podyplomowe Żywienie człowieka i gastronomia adresowane są do pracowników z sektorów żywienia, żywności i gastronomii lub osób zamierzających realizować swoją karierę zawodową w tych obszarach, zwłaszcza do nauczycieli branżowych szkół ponadpodstawowych kształcących do pracy w tych sektorach gospodarki, dla organizacji biznesowych i innych prowadzących działalność we wskazanych sektorach.

W programie studiów podyplomowych Żywienie człowieka i gastronomia ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia żywienia człowieka i zależności między żywieniem i funkcjonowaniem organizmu, w związku z tym program zapewnia studentom zdobycie rozszerzonej wiedzy z tego zakresu, włączając dietetykę, ocenę stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych. W odniesieniu do gastronomii w programie uwzględniono technologię gastronomiczną, obsługę konsumenta, towaroznawstwo żywności z aspektami higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych i gastronomicznych.

Program kształcenia obejmuje także przedmiot „Dydaktyka przedmiotu nauczania” (60 godzin) i praktykę zawodową (60 godzin), o łącznej liczbie punktów ECTS równej 11, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zapewnia uczestnikom studiów podyplomowych zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Miejscem odbywania praktyki zawodowej są branżowe szkoły ponadpodstawowe lub ośrodki szkoleniowe. Podstawą zaliczenia praktyki jest prowadzony przez słuchacza dziennik praktyk oraz pozytywna opinia o przebiegu praktyki z miejsca jej realizacji.

Program studiów obejmuje 12 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 360, w tym 171 godzin wykładów, 129 godzin ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz 60 godzin praktyki zawodowej.

Absolwent studiów podyplomowych Żywienie człowieka i gastronomia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dotyczące żywienia człowieka, w tym zasad żywienia i błędów żywieniowych charakterystycznych dla różnych grup populacyjnych, znaczenia czynników społeczno-kulturowych i wybranych procesów społecznych w kształtowaniu zachowań żywieniowych oraz wiedzę i umiejętności z zagadnień gastronomii, w tym towaroznawstwa, technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta, żywienia zbiorowego, projektowania zakładów gastronomicznych i działalności marketingowej. Ma także pogłębione umiejętności z zakresu planowania i organizowania pracy dydaktycznej, tworzenia programu nauczania, realizacji zajęć w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod, form i środków dydaktycznych, oceniania efektów nauczania oraz krytycznego myślenia w procesie dydaktycznym. Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka i gastronomii w aktywnym i skutecznym działaniu zawodowym w roli nauczyciela zawodu, realizując przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne oraz w organizacjach, w tym biznesowych, działających w obszarze żywienia człowieka i gastronomii, ale też przetwórstwa, obrotu i kontroli żywności.

 

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, średnio co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

 Czas trwania studiów: 3 semestry

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja na studia podyplomowe Żywienie człowieka i gastronomia jest otwarta i odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  1. podanie/ ankieta osobowa kandydata,
  2. odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych,
  3. terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

 

Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w którym uruchamiane są studia.

Limit miejsc: 30 (minimalna liczba uczestników: 20 )

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście po wcześniejszym umówieniu się: budynek 32, pokój A64 (parter)
  • lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka SGGW
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

 

Opłaty: 5 100 zł (300 zł – jednorazowa opłata wpisowa plus 1600 zł za każdy semestr)

Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych

Wszystkie przedmioty ujęte w programie studiów zaliczane są na ocenę. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w terminie określonym dla danego semestru, w którym przedmiot jest realizowany.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Sposób wyliczenia ogólnego wyniku ukończenia studiów podyplomowych

Wynik ukończenia studiów wylicza się jako średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych przez studenta na zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów.

 

Pliki do pobrania:

    podanie/ ankieta osobowa kandydata - pobierz

    regulamin studiów podyplomowych w SGGW - pobierz

    program studiów podyplomowych ŻCiG - pobierz

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj