Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

Drukuj

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32

Kierownik studiów: dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGW
tel.: 22 57 37 082, tel. kom.: 506 609 677, e-mail: joanna_trafialek@sggw.edu.pl

 

Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch

tel. 22 59 371 48, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl, pokój A64 (parter)

 

Szczegółowe informacje: http://haccp.sggw.pl/

Opis studiów: Studia podyplomowe Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności (SZBJZ) to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem i jakością żywności. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych ma na celu rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji żywności oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników. Odbiorcami i adresatami studiów są pracownicy zakładów produkcyjnych wytwarzających środki spożywcze, zakładów gastronomicznych, instytucji nadzorujących i kontrolujących zakłady wytwarzające środki spożywcze, osoby planujące zarejestrować zakłady produkcji i dystrybucji żywności, kandydaci na audytorów systemów bezpieczeństwa żywności, kandydaci na specjalistów ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, managerów jakości żywności.

 

Program studiów:

Przedmioty związane z higieną i jakością żywności obejmujące następujące zagadnienia: jakość żywności w łańcuchu żywnościowym, mikrobiologia żywności, zanieczyszczenia fizyczne żywności, toksykologia żywności, GHP, GMP, ochrona konsumenta na rynku żywności w świetle prawa żywnościowego, system HACCP, wdrażanie GHP, GMP i HACCP do zakładu, metody utrwalania i przechowywania żywności, projektowanie zakładu i linii technologicznych w aspekcie higienicznym, ocena jakości żywności, systemy  zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, IFS, BRC, audyt według ISO 19011, analiza ryzyka.

 

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, średnio co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Metody nauczania: wykłady oraz zajęcia warsztatowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

Warunki i tryb rekrutacji

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja na studia podyplomowe Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności jest otwarta i odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  1. podanie/ ankieta osobowa kandydata,
  2. odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych,
  3. terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

 

Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w którym uruchamiane są studia.

Limit miejsc: 35 (minimalna liczba uczestników 20 osób)

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście po wcześniejszym umówieniu się: budynek 32, pokój A64 (parter)
  • lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka SGGW
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

 

Opłaty: 4800 zł (2 400 zł za jeden semestr)

Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych (na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów z każdego przedmiotu w czasie trwania studiów z wynikiem pozytywnym oraz wykonanie zespołowej pracy końcowej i obrona pracy końcowej na ostatnim zjeździe studiów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych dokumentów:

  1. Certyfikat Audytora systemu HACCP firmy DEKRA  
  2. Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmy DEKRA
  3. Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001 firmy BSI

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów.

 

Pliki do pobrania:

    podanie/ ankieta osobowa kandydata - pobierz

    regulamin - pobierz

    program studiów podyplomowych SZBiJŻ- pobierz

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj