Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Drukuj

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; parter, pok. A 64

tel. 22 59 37 004


Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do  udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również tych, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych

Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak: zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii.

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów (160 godz.) oraz ćwiczeń i konwersatoriów (200 godz.). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW, lekarzy posiadających II stopień specjalizacji lub psychologów klinicznych/ psychoterapeutów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu  w  soboty (w godz. 9-17 lub 9 – 19) oraz niedziele, (w godz.: 9 – 16 lub 9 - 19).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik studiów:  dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

Czas trwania studiów: trzy semestry (1,5 roku); zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym – zaocznym i rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:

1- podanie/ ankieta osobowa kandydata,

2- odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych,

oraz terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia studiów– 30, maksymalna: 70.

Termin zgłoszeń: 14 września 2020 r.
Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień/październik

Ogólna liczba punktów ECTS - 45
Opłata: 6700 zł. za 3 semestry

Miejsce składania dokumentów:
osobiście do pok. A 64, parter, bud. 32 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
lub przesyłka listem poleconym na adres:

 

Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne”.

Opłaty za studia

Pobierane będą następujące opłaty:

 1. Za  studia w wysokości  6700 zł.

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia:

 • jednorazowo za całe studia w wysokości  6700 zł. – w terminie do 14.09.2020 r.

lub

 • semestralnie:
  • wpłata za semestr  1 w wysokości   2200 zł – do  14.09.2020 r.
  • wpłata  za semestr 2  w wysokości  2200 zł – do 29.01.2021 r.  
  • wpłata  za semestr 3   w wysokości 2300 zł – do  27.09.2021 r. 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

Bank PKO S.A  o/Warszawa ul. Nowoursynowska 166

Nr rachunku: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Tytułem: imię i nazwisko uczestnika, kod studiów (będzie podany po zakwalifikowaniu się na studia)

Kserokopie dowodów wpłat należy składać w sekretariacie studiów.

Po każdorazowej wpłacie czesnego można otrzymać fakturę VAT. Faktury są wystawiane na pisemny wniosek słuchacza, złożony do sekretariatu studiów podyplomowych w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty. We wniosku należy podać dane: imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę firmy (za kogo dokonano wpłaty), adres z kodem pocztowym, NIP, PESEL wysokość oraz datę wpłaty.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego:

      1/  Warunkiem ukończenia studiów jest:

           -  zaliczenie wszystkich realizowanych przedmiotów/modułów ujętych w programie studiów. Szczegółowe wymagania dotyczące zaliczania poszczególnych przedmiotów ujęte są w sylabusach.

          -  złożenie  i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej,

          -  uregulowanie pełnej odpłatności za studia.

     2/  Zaliczenia ewidencjonowane są w karcie egzaminacyjnej i protokołach zaliczeniowych.

     3/  Słuchacze zobowiązani są złożyć pracę końcową najpóźniej miesiąc przed zakończeniem ostatniego semestru.

     4/ Kierownik Studiów, na wniosek słuchacza, może przesunąć termin  złożenia  pracy końcowej o 2 miesiące.

     5/  Obowiązuje następująca skala ocen:

         bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); dobry (4,0); dostateczny plus (3,5);

         dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0); zaliczenie bez oceny (zal.).

     6/  Po spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do ukończenia studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     7/  Podstawą obliczenia oceny końcowej na świadectwie są:

         - średnia ocen ze wszystkich  realizowanych przedmiotów ,

         - ocena  pracy końcowej .

         Ostateczny wynik studiów to średnia wyżej  wymienionych ocen.

     8/ Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

         przy średniej do 3,50                            - dostateczny (3,0)

         przy średniej powyżej 3,50 do 4,50    - dobry (4,0)

         przy średniej powyżej 4,50                   - bardzo dobry (5,0)

   9/ w pozostałych sprawach stosuje się postanowienia  Regulaminu Studiów Podyplomowych SGGW                                                                                              

 

Pliki do pobrania

 • podanie/ ankieta osobowa kandydata - pobierz
 • regulamin - pobierz
 • program studiów podyplomowych PŻD - pobierz

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj