Rekrutacja

Drukuj

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w systemie studiów stacjonarnych (dziennych).

Studia doktoranckie stwarzają warunki do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie oraz we współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,
 • publikowania wyników badań
 • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe,
 • przygotowania do egzaminów doktorskich
 • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego
 • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą

Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo - rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

1)      wiedzy na zaawansowanym poziomie dotyczącej dziedziny prowadzonych badań naukowych,

2)      umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,

3)      kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo - badawczej i społecznej roli uczonego

 

Sekretariat studiów doktoranckich

Mgr inż. Marzena Czmoch

tel.: 22 59 37 148

e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl

budynek nr 32, parter, pok. A64

 

Kandydat 

Zasady przyjęć 

Termin złożenia dokumentów: do 12 września 2018 r. /z wyłączeniem okresu 13 – 31 sierpnia/ Składanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16.

Miejsce złożenia dokumentów: Dziekanat Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa, budynek nr 32, parter, pok. A64.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 14 lub 17 lub 18 września 2018 r.

Kandydaci będą proszeni by podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawili krótką (5 – 7 min.) prezentację swoich zainteresowań badawczych, dotychczasowych osiągnięć i planów naukowych. Prezentacja w formie pliku ppt lub pdf powinna być przesłana mailem bądź złożona w formie papierowej w sekretariacie studiów doktoranckich do dn. 12 września 2018 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydata i ustala ranking, któryuwzględnia:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (średnia = punkty),
 2. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt).

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 pkt., nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktoranckie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, składane w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie /formularz do pobrania/,
 2. Kwestionariusz osobowy /do pobrania/,
 3. CV zawierające:
 4. 3 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – średnią z I i II stopnia),
 7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. Zgodę opiekuna/promotora podejmującego się sprawowania opieki naukowej nad studiami doktoranckimi oraz rozprawą doktorską kandydata /formularz do pobrania/,
 9. Akceptację Kierownika Katedry, w której ma być realizowana praca doktorska wraz z zapewnieniem pensum dydaktycznego dla doktoranta /formularz do pobrania/.
  • informacją o znajomości języków obcych np. certyfikaty,
  • informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
  • opis zainteresowań naukowych kandydata,

 

Dodatkowe informacje: mgr inż. Marzena Czmoch, tel. 22 59 37 148,  e mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl

 

Płatność 

Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji są bezpłatne.

 

Przydatne formularze można pobrać tutaj.