Jarosław Wyrwisz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

22 59 37 073

jaroslaw_wyrwisz@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0114

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; inżynieria procesowa; nowoczesne metody analizy żywności

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar właściwości tekstury produktów spożywczych; właściwości reologiczne żywności; pomiar barwy żywności; obróbka cieplna a właściwości fizyczne produktów spożywczych; wpływ dodatku związków bioaktywnych na cechy fizykochemiczne produktów spożywczych; właściwości technologiczne mikronizowanych preparatów błonnikowych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Engineering in Nutrition

(+48) 22 59 37 073

jaroslaw_wyrwisz@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0114

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering and accommodation industry; process engineering in food technology; modern methods of food analysis

Research interests:

The instrumental measurement of textural properties of food products; the rheological properties of food; food colour measurement; effect of bioactive compounds on the physicochemical properties of food products; technological properties of micronized fiber powder; the heat treatment parameters and the physical properties of food products