Ewa Rembiałkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

22 59 37 038

ewa_rembialkowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1102

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Żywność ekologiczna; ekologia i ochrona środowiska; produkty ekologiczne w żywieniu człowieka; ekologiczne metody produkcji żywności; ekologiczne aspekty żywności, żywienia i zdrowia; ecological aspects of food and nutrition; ekologia krajobrazu; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności; rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie

Zainteresowania naukowe:

Jakość żywności z rolnictwa ekologicznego i jej wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt; rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie; rozwój świadomości ekologicznej i postaw prośrodowiskowych konsumentów oraz rolników ekologicznych i konwencjonalnych; GMO a środowisko i zdrowie; tworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy nauką a praktyką w sektorze rolnictwa ekologicznego


Full professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food and Commodities

Chair od Organic Food

(+48) 22 59 37 038

ewa_rembialkowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 159c Nowoursynowska St., building 32, 00-776 Warsaw

office 1102

Main areas of didactic activity:

Organic food; ecology and environment protection;  organic products in human nutrition; organic methods of food production; ecological aspects of food, nutrition and health; landscape ecology; modern technologies and food standardization; organic agriculture, environment and health

Research interests:

Food quality from organic farming and its impact on human and animal health; development of the organic farming in Poland and Europe; development of the ecological awareness and pro-environmental attitudes of the consumers, organic and conventional farmers; GMO, environment and health; creating communication platform between science and practice in the organic farming sector