Eliza Kostyra

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 052

eliza_kostyra@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1100

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Analiza sensoryczna żywności

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; interakcje dodatków aromatyzujących/ smakowych/strukturotwórczych ze składnikami żywności i ich efekty sensoryczne; czasowy wymiar wrażeń sensorycznych i ich wpływ na jakość produktów; czynniki warunkujące wybór i akceptację produktów żywnościowych przez konsumentów; oczekiwania i preferencje konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej i wygodnej; zaburzenia w odbiorze wrażeń sensorycznych na skutek różnych stanów chorobowych; percepcja sensoryczna oraz preferencje dzieci i osób starszych; integracja sensoryczna w poprawie funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

(+48) 22 59 37 052

eliza_kostyra@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1100

Main areas of didactic activity:

Sensory evaluation of food

Research interests:

Sensory characteristics of food products; sensory interaction between flavourigs/ taste/texture substances in food products; temporal changes in flavour and sensory quality of food products; consumers` expectation and preferences in relation to food; perception and preference of food among children and elderly people; disorders in sensory perception as a result of various diseases; sensory integration in improvement function of basic senses` system