Anna Sadowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

tel. 22 59 37 055

anna_sadowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1088

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; żywność wygodna; przemysłowa produkcja potraw; analiza sensoryczna; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; wpływ procesów przetwarzania na wartość odżywczą żywności; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności


PhD., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodity

(+48) 22 59 37 055

anna_sadowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1088

Main areas of didactic activity:

Functional food commodities; convenient food; technology of industrial production of dishes; sensory analysis of food; food for particular nutritional uses

Research interests:

Sensory quality of food; effect of processing on the nutritional value of food; functional properties of bioactive compounds and their application in food products