Zadania i formy działania CEM

 • Wspieranie tworzenia elearningowych kursów w zakresie użycia właściwych metod pedagogicznych przy wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz posadowienie kursów na platformie elearningowej. Platforma elearningowa powinna wspierać zarówno szkolenia tradycyjne jak i on-line w trybach :
  • on-campus,
  • off-campus.
 • Wspieranie badań naukowych poprzez intensywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym wspieranie wykorzystania platform współpracy zdalnej rozproszonych zespołów badawczych, organizowanie wideokonferencji i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozpowszechniania wiedzy;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych kadry naukowej SGGW w zakresie intensyfikacji wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez:
  1. Wsparcie opracowywania i standaryzacji zawartości (kontentów) kursów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych – w tym szkolenia kadry dydaktycznej;
  2. Opracowywanie modeli wdrożeń e-learningu w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich;
  3. Opracowywanie standardów kształcenia przez internet oraz prowadzenie postępowań akredytacyjnych i certyfikacyjnych;
  4. Promocję dobrych praktyk w zakresie tworzenia treści dydaktycznych i prowadzenie zajęć e-learningowych;
  5. Tworzenie platformy współpracy praktyków e-learningu, konsultacje, udostępnianie systemów e-lerningowych i narzędzi do tworzenia kontentu;
  6. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych;
  7. Monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych a w szególności e-learningu;
  8. Organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe z zakresu e-learningu;
  9. Organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami prowadzącymi kształcenie przez Internet, organizowanie wykładów zdalnych, organizowanie seminariów on-line, projektów (w tym wspieranie konsorcjów projektów europejskich); wspieranie rozwoju przedsiębiorczości studentów poprzez wprowadzanie metodyk Problem Based learning, Inteligent Tutoring System, Computer Supported Collaborative Learning)
  10. Organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych z zakresu e-learningu.