Plan praktyk

Drukuj

PLAN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i OCENA ŻYWNOŚCI

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich:

po II roku (IV semestrze) lub  po III roku (VI semestrze)

Minimalny czas praktyk to 4 tygodnie lub, w przeliczeniu na godziny, 160 godzin.

Praktyki można rozpocząć podczas 4 lub 6 semestru w dniach wolnych od zajęć.

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej przez zakład pracy działalności. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla firm, strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także charakterystykę szczegółową prac specyficznych dla funkcjonowania instytucji/firmy (np. obsługę maszyn, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością (laboratoria kontrolne). Szczegółowe informacje o praktykach zawiera:

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW

oraz

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

MIEJSCE PRAKTYK

Dowolne (zaproponowane przez studenta): może być to aktualne miejsce pracy lub przedsiębiorstwa produkcyjne bądź usługowe działające w sektorze żywnościowym (lub świadczących usługi dla tego sektora), tj.: przetwórstwo, gastronomia, catering, hotelarstwo, handel, logistyka (transport, magazynowanie, procesy informatyczne), w tym działy marketingu, finansów, kadr, IT itp.) oraz poradnie dietetyczne, Instytuty Naukowe, Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, agencje i laboratoria badawcze, Ministerstwa i inne przedsiębiorstwa państwowe, placówki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki), placówki żywienia zbiorowego (tj. stołówki pracownicze i szkolne) itp.

lub

zaproponowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich (bezpłatne, w okresie lipiec – wrzesień) – PROPOZYCJE PRAKTYK WYWIESZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ (obok pok. 1129).

 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI

 

UBEZPIECZENIE PRAKTYK

studenci są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie

 

ZALICZENIE PRAKTYK

Podstawą zaliczenia praktyk jest:

Umowę o organizację praktyk należy złożyć do akceptacji pełnomocnika w trzech egzemplarzach przed rozpoczęciem praktyk.

Praktyka odbyta bez podpisanej umowy nie może stanowić podstawy zaliczenia praktyki, nawet przy spełnieniu pozostałych warunków formalnych.

Termin zamknięcia systemu e-HMS w semestrze letnim mija 22 września 2017 r. Po tym terminie nie będzie możliwości zaliczenia praktyk i dokonania wpisu.

Praktyka może być także zaliczona na podstawie umowy o pracę (dzieło, zlecenie).

Jedynie umowa o pracę na czas nieokreślony zwalnia z wypełniania dziennika praktyk.

Dokumenty wymagane do wpisu:

  • Umowa o praktykę z SGGW lub kopia innej umowy, która poświadcza pracę zarobkową oraz jej oryginał do wglądu. W przypadku umowy o dzieło, zlecenie lub o pracę kopię należy dostarczyć do Pełnomocnika Dziekana, wraz z oryginałem umowy do wglądu i podaniem o zaliczenie praktyk na podstawie załączonej umowy (link do podania).
  • Uzupełniony i podpisany przez pracodawcę dziennik praktyk (z pieczątkami i uzupełnioną przez pracodawcę opinią).