Wiesław Przybylski

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab., profesor nadzw, Kierownik Katedry

Dyscyplina naukowa :
Nauki rolnicze, zootechnika, technologia żywności i żywienia, jakość mięsa

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Zakład Nutrigenomiki

22 59 37 065

wieslaw_przybylski@sggw.pl

pokój 80

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Seminarium dyplomowe – inżynierskie, magisterskie, doktoranckie; technologia produktów pochodzenia zwierzęcego; podstawy biotechnologii; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności

Zainteresowania naukowe

Oddziaływanie czynników genetycznych i środowiskowych na jakość mięsa; wpływ intensywności i zasięgu glikogenolizy post mortem na jakość mięsa; praktyczne metody diagnozowania wad mięsa i możliwości jego zagospodarowania; zastosowanie wielowymiarowych metod analizy statystycznej w technologii żywności; uwarunkowania jakości i wartości odżywczej żywności tradycyjnej i regionalnej


Full professor, Head of Department

Agricultural science, animal science, food technology and nutrition, meat science
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Nutrigenomics

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 80

Main areas of didactic activity:

Diploma seminar – BSc,MSc, PhD; technology products of animal origin; fundamentals of biotechnology; modern technologies and standardization of food

Research interests:

Effect of genetic and environmental factors on the meat quality; impact intensity and extent of post mortem glycogenolysis on meat quality; practical method of diagnosing defects in meat and the possibility of its development; the use of multivariate statistical analysis in food technology; determinants of the quality and nutritional value of traditional and regional foods