Rita Rakowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

tel. 22 59 37 047

rita_rakowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1089

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywność wygodna; przemysłowa produkcja potraw; analiza sensoryczna; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zainteresowania naukowe:

Żywność funkcjonalna; jakość produktów żywnościowych; wpływ procesów przetwarzania na wartość odżywczą żywności; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności


Ph. D., research and teaching assistant

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food and Commodities

Functional Food and Commodity

(+48) 22 59 37 047

rita_rakowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 1089

Main areas of didactic activity:

Functional food commodities; food convenient; technology of industrial production of dishes; sensory analysis of food; food for particular nutritional uses

Research interests:

Quality of food; functional food; effect of processing on the nutritional value of food; functional properties of bioactive compounds and their application in food products