Monika Marcinkowska-Lesiak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowy

technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 370 78

monika_marcinkowska_lesiak@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776, Warszawa

pokój 0116

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Trendy w technologii żywności; ogólna technologia żywności; wyposażenie zakładów żywienia; urządzenia do produkcji żywności;

Zainteresowania naukowe:

Aktualne trendy w technologii żywności; jakość mięsa i wyrobów mięsnych; pakowanie oraz przechowywanie żywności; wpływ procesów technologicznych na  jakość żywności;


Sc., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

+48 22 59 370 78

monika_marcinkowska_lesiak@sggw.pl

office 0116

Main areas of didactic activity:

Trends in food technology; Basics of food technology; Equipment in catering and accommodation industry; Food industry equipment;

Research interests

Current trends in food technology; the quality of meat and meat products; packaging and storage of food; the impact of technological processes on the quality of food;