Marzena Jeżewska-Zychowicz

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa :
Technologia żywności i żywienia

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Zakład Badań Konsumpcji

22 59 37 131

marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl

pokój 102

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Socjologia żywienia; style życia; etnodietetyka

Zainteresowania naukowe:

Wielkość i struktura konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych; uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności; innowacyjna żywność – uwarunkowania jej akceptacji; usługi gastronomiczne z perspektywy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; znaczenie edukacji w warunkowaniu zachowań na rynku żywności


Associate Professor (dr hab.)

Food technology and nutrition
Department of Organization and Consumption Economics
Chair of Consumer Studies

Faculty of Human Nutrition and Consumer Studies, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, 159c Nowoursynowska St., building 32, 02-776 Warsaw

office 102

Main areas of didactic activity:

Sociology of food and nutrition; lifestyle; etnodietetics; consumer education

Research interests:

Determinants of consumer behaviours in the food market; innovative food and determinants of its acceptance; catering services from the perspective of food safety; importance of education in determining consumer behaviours in the food market