Katarzyna Świąder

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 047

katarzyna_swiader@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1089

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności; analiza sensoryczna żywności; wybrane technologie przetwarzania żywności; technologia przemysłowej produkcji potraw; żywność funkcjonalna i ekologiczna; towaroznawstwo żywności wygodnej

Zainteresowania naukowe:

Analiza sensoryczna żywności; badania konsumenckie pod kątem czynników wpływających na wybór i akceptację konsumencką żywności; właściwości funkcjonalne substancji dodatkowych i ich wykorzystanie w produkcji żywności


Ph.D., assistant professor

Food Technology and Nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 047

katarzyna_swiader@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1089

Main areas of didactic activity:

Food commodities; sensory analysis of food; selected food processing technologies; technology of industrial production of dishes; functional and organic food; convenience food commodities

Research interests:

Sensory analysis of food; consumer researches in terms of the factors affecting consumer choice and acceptance of food; functional properties of food additives and their use in food production;