Katarzyna Kajak-Siemaszko

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa :
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Nutrigenomiki

22 59 37 070

katarzyna_kajak_siemaszko@sggw.pl

pokój 84

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena i bezpieczeństwo żywności; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; uwarunkowania jakości żywności; zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności; determinanty jakości żywności; podstawy biotechnologii; nowa żywność

Zainteresowania naukowe:

Wpływ jakości surowca i metod obróbki cieplnej na interakcje między składnikami żywności oraz jej wartość odżywczą; wpływ przemian zachodzących w tkance mięśniowej post mortemna jakość mięsa przeznaczonego na cele przerobowe i kulinarne; identyfikowalność i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Nutrigenomics

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 84

Main areas of didactic activity:

Hygiene and food safety; systems to ensure food safety; determinants of food quality; quality management and food safety; determinants of food quality; basics of biotechnology; novel foods

Research interests:

The influence of the quality of raw material and heat treatment method on the interactions between the components of the food and its nutritional value; the impact of changes occurring in muscle tissue post mortem on the quality of meat intended for the purposes of processing and cooking; traceability and risk analysis in the food chain