Katarzyna Kajak-Siemaszko

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Nutrigenomiki

(+48) 22 59 37 070

katarzyna_kajak_siemaszko@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 84

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena i bezpieczeństwo żywności; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; uwarunkowania jakości żywności; zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności; determinanty jakości żywności; podstawy biotechnologii; nowa żywność

Zainteresowania naukowe:

Wpływ jakości surowca i metod obróbki cieplnej na interakcje między składnikami żywności oraz jej wartość odżywczą; wpływ przemian zachodzących w tkance mięśniowej post mortemna jakość mięsa przeznaczonego na cele przerobowe i kulinarne; identyfikowalność i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Nutrigenomics

Institute  of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 84

Main areas of didactic activity:

Hygiene and food safety; systems to ensure food safety; determinants of food quality; quality management and food safety; determinants of food quality; basics of biotechnology; novel foods

Research interests:

The influence of the quality of raw material and heat treatment method on the interactions between the components of the food and its nutritional value; the impact of changes occurring in muscle tissue post mortem on the quality of meat intended for the purposes of processing and cooking; traceability and risk analysis in the food chain