Dominika Średnicka-Tober

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

22 59 37 035

dominika_srednicka_tober@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1103

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ekologia i ochrona środowiska; żywność ekologiczna; współczesne trendy w technologii żywności; ekologiczne metody produkcji żywności; środowisko życia człowieka; ekologia krajobrazu

Zainteresowania naukowe:

Jakość żywności z rolnictwa ekologicznego i jej wpływ na zdrowie; związki bioaktywne w żywności; GMO w produkcji żywności – wpływ na środowisko i zdrowie człowieka oraz aspekty socjoekonomiczne; właściwości antykancerogenne składników żywności.


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food and Commodities

Chair of Organic Food

(+48) 22 59 37 035

dominika_srednicka_tober@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1103

Main areas of didactic activity:

Ecology; environmental protection; organic foods; current trends in food technology; ecological methods of food production; human living environment; landscape ecology

Research interests:

Quality and health impacts of organic foods; food bioactive compounds; anticancer properties of food compounds; GMO in food production – environmental; human health and socioeconomic aspects