Anna Piotrowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 043

anna_piotrowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1085

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Analiza sensoryczna żywności; towaroznawstwo żywności przetworzonej; suplementy diety; żywność wygodna; projektowanie produktu żywnościowego

Zainteresowania naukowe:

Jakość sensoryczna produktów żywnościowych; czynniki wpływające na wybór i akceptację żywności przez konsumentów; projektowanie żywności funkcjonalnej; wpływ procesów przetwarzania na jakość sensoryczną i wartość odżywczą żywności


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 043

anna_piotrowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1085

Main areas of didactic:

Sensory analysis of food; processed food commodities; dietary supplements; convenient food; food product development

Research interests:

Sensory characteristics of food products; factors affecting consumer choice and acceptance of food; functional food development; influence of food processing on sensory quality and nutritional value